Avtalstexten

Här är avtalets fulla text

Inköpspris

Säljarens inköpspris är rörligt och varierar varje timme. Normalt ligger inköpspriset 3,5 - 4,0 öre/kWh över börspris eftersom det inkluderar börsens elpris, säljarens kostnad för balanskraft, avgifter till myndigheter, ursprungsgaranti för vattenkraft och elcertifikat.


Administrativ avgift

För säljarens administrativa hantering betalar kunden 32 -  64 kr/månad exkl moms. Den administrativa avgiften beror av årsförbrukningen. Säljaren anpassar månadsavgiften om årsförbrukningen ändras.

                 kWh                                   kWh                                     kWh                                       kWh

kr/mån   från  -  till              kr/mån   från  -  till                kr/mån   från  -  till                kr/mån     från  -  till          

 35              0 -  3000            

 50         3001 - 15000            

 65        15001 - 19990            

 80        20000 - eller högre     

       

Om årsförbrukning överstiger 20 000 kWh är den administrativa avgiften 80 kr/mån exkl moms.


Betalning

Fakturering sker normalt i efterskott. Betalningstid är 20 dagar från utskriftsdatum. Fakturering sker månadsvis om inte annat överenskommes. Fakturan är på papper, mail, e-faktura eller autogiro.


Avtalstid

Avtalet gäller ett år från start av leveransen. Efter detta gäller löpande tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen via brev/mail med bekräftelse från säljaren. Om kunden bryter detta avtal i förtid, ska han ersätta säljaren med 64 kr/mån exkl moms för avtalets återstående löptid. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör avtalet att gälla om information om detta lämnats minst en månad före flytten.


Övriga avtalsvillkor

För leveransen tillkommer nätavgifter från nätägaren. Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. I Övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument”. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.