Avtalstexten

Här är avtalets fulla text

Inköpspris

Säljarens inköpspris är rörligt och varierar varje timme. Normalt ligger inköpspriset 3,5 - 4,0 öre/kWh över börspris eftersom det inkluderar börsens elpris, säljarens kostnad för balanskraft, avgifter till myndigheter, ursprungsgaranti för vattenkraft och elcertifikat.


Administrativ avgift

För säljarens administrativa hantering betalar kunden 32 -  64 kr/månad exkl moms. Den administrativa avgiften beror av årsförbrukningen. Säljaren anpassar månadsavgiften om årsförbrukningen ändras.

                 kWh                                   kWh                                     kWh                                       kWh

kr/mån   från  -  till              kr/mån   från  -  till                kr/mån   från  -  till                kr/mån     från  -  till          

 32            0 -    600             40      2 400  -  3 000             48      4 800  -  6 000             56        9 600  -  12 000

34         600 - 1 200             42      3 000  -  3 600             50      6 000  -  7 200             58      12 000  -  14 400

 36      1 200 - 1 800             44      3 600  -  4 200             52      7 200  -  8 400             60      14 400  -  16 800

 38      1 800 - 2 400             46      4 200  -  4 800             54      8 400  -  9 600             62      16 800  -  19 200

Om årsförbrukning överstiger 19 200 kWh är den administrativa avgiften 64 kr/mån exkl moms.


Betalning

Fakturering sker normalt i efterskott. Betalningstid är 20 dagar från utskriftsdatum. Fakturering sker månadsvis om inte annat överenskommes. Fakturan är på papper, mail, e-faktura eller autogiro.


Avtalstid

Avtalet gäller ett år från start av leveransen. Efter detta gäller löpande tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen via brev/mail med bekräftelse från säljaren. Om kunden bryter detta avtal i förtid, ska han ersätta säljaren med 64 kr/mån exkl moms för avtalets återstående löptid. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör avtalet att gälla om information om detta lämnats minst en månad före flytten.


Övriga avtalsvillkor

För leveransen tillkommer nätavgifter från nätägaren. Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. I Övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument”. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.


Copyright © All Rights Reserved